logoshf

Stadgar

Reviderade och fastställda vid årsmötet 1984-12-10.
Fastställda vid årsmötet 1987-02-14. Reviderade vid årsmötet 1997-02-15.
Reviderade vid årsmötet 1998-02-15, 1999-02-13, 2000-02-19, 2004-02-08, 2006-02-19, 2019-02-02.


§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn skall vara Svenska Hamsterföreningen. Namnet förkortas SHF.

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är:
- Att främja intresset för syrisk guldhamster, dvärghamstrar och gerbiler hos allmänheten.
- Att upplysa om riktig skötsel, avel etc. av dessa djur
- Att verka som forum för samarbete mellan hamster- och gerbil uppfödare
- Att verka för ett samarbete med andra djurorganisationer i och utanför Sverige

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i SHF kan enbart tecknas av en fysisk person som erlagt stipulerad årsavgift. Föreningen har löpande medlemskap gällande kalenderår.
Familjemedlem kan den juridiska personen bli som tillhör samma hushåll som en ordinarie medlem.

§ 4 UTESLUTNING AV MEDLEM
Utesluten ur SHF kan medlem bli endast om denne kan anses aktivt har arbetat för att tillfoga föreningen eller dess anseende skada, eller har underlåtit att betala föreningens avgifter. Styrelseledamot kan skiljas från sitt förtroendeuppdrag om denne brutit mot SHF: s stadgar eller på annat sätt misskött sitt uppdrag för föreningens räkning. Beslut om uteslutning av medlem fattas av årsmötet.

§ 5 FÖRENINGENS TECKNANDE
Föreningen tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var och en för sig, kassören tecknar föreningens postgirokonto ensam.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår löper mellan 1/1-31/12.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen skall bestå av: Ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter samt suppleanter, totalt fem ordinarie ledamöter. Styrelsen väljs för ett år av SHF: s medlemmar, närvarande på föreningens årsmöte. Sekreteraren och kassören väljs omlott för en period om två år och skall avgå omlott.
Valbarhet: Valbar till styrelsepost är envar som uppfyller kraven i § 3, samt har fyllt 18 år. Två av styrelsens ordinarie ledamöter kan dock vara under 18 år, s.k. juniormedlem, ordförande, kassör och sekreterare alltid över 18 år. Styrelsen fördelar själv de inbördes arbetsuppgifterna på ett konstituerande styrelsemöte senast två veckor efter årsmötet

§ 8 STYRELSEMÖTEN
Beslutsprotokoll skall föras på varje styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 styrelseledamöter är närvarande vid beslutstillfället. Protokoll skall presenteras för varje styrelsemedlem samt som kortfattad protokollrapport tillgängligt för föreningens medlemmar. 

§ 9 ÅRSMÖTET
Föreningens årsmöte skall hållas i februari varje år och utannonseras i medlemstidningen minst en månad i förväg. Föredragningslista skall bifogas. Vid årsmötet skall föras protokoll. Följande ärenden skall tas upp:

* Val av ordförande och sekreterare för mötet
* Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt sammankallat
* Val av justeringsmän
* Justering av röstlängd
* Styrelsen verksamhetsberättelse inkl bokslut och revisorernas utlåtande.
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* Registreringens bokslut och revisorernas utlåtande.
* Fråga om ansvarsfrihet för registreringen 
* Fastställande av avgift till föreningen
* Val av styrelseledamöter och suppleanter
* Val av revisorer och revisorsuppleanter
* Val av ledamöter i valberedningen
* Ärenden som inkommit till styrelsen senast 15 dagar före årsmötet

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Varje medlem över 16 år har en röst, medlem som inte har betalat gällande medlemsavgift vid årsmötet är inte röstberättigad.

§ 10 MEDLEMSTIDNING
Föreningens medlemstidning ska handhas av en av årsmötet utsedd redaktör. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande. Tidningen skall vara politiskt och religiöst oberoende och till sin utformning följa föreningens stadgar § 2, vara informativ och hålla ett högt läsvärde.

§ 11 LOKALAVDELNINGAR
Föreningens medlemmar har rätt att inom föreningen bilda lokalavdelningar, med lokal anknytning. Se separat bilaga ” Stadgar för lokalavdelning/separat sektion inom SHF.

§ 12 SJUKFOND
Föreningens sjukfond skall ge medlemmar ekonomiskt stöd vid obduktioner, provtagningar, veterinärbesök mm. Ansökan om bidrag ur fonden skall skriftligen inlämnas till kassören i form av faktura eller kvitto samt kopia på ev. utlåtande inom ett kalenderår.

§ 13 ÄNDRINGAR AV STADGAR
För ändring av stadgar erfordras beslut på två på varandra påföljande årsmöten med 2/3 röstmajoritet. Ändringar av stadgar skall anges i kallelse till årsmötet.

§ 14 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten med samma röstövervikt som i § 13. Ärendet skall anges i särskild punkt på föredragningslistan. Föreningens tillgångar skall vid upplösning anvisas för ändamål inom WWF.