logoshf

Avelsregler och rekommendationer inom SHF

Ansvar

Att föda upp hamstrar är både roligt och lärorikt. Många glömmer däremot i glädjen över sina kullar bort att det också medföljer ett stort ansvar - Ett ansvar att förvalta föregående års uppfödares avelsmaterial, att inte medvetet eller omedvetet förstöra färger, eller att avla på djur som är sjuka/skadade eller som kan bära på genetiska defekter. Ansvaret innebär också att vi skall ta hand om djuren och tillgodose deras krav på mat och berikande miljö, samt se till att alla ungar får bra hem.

Vårt ansvar innebär även att hjälpas åt med att ta hand om alla nybörjare och lotsa in dem på rätt väg, istället för att stjälpa dem pga. det som de gör i sin okunskap. Vi ska lära dem vad kunskapen om genetik och avel innebär, för ju mer de kan om detta ämne desto roligare blir det att föda upp. Man behöver inte kunna allt på en gång, utan en bra grundkunskap om hamstrar, samt kunskap om främst de färger man valt att föda upp, räcker gott och väl för en bra och trygg början i uppfödarkarriären. Nedan kan du läsa de regler som gäller i Svenska Hamsterföreningen från och med 2008-03-30. Reviderade 2012-10-01 och 2016-01-24.

Skillnad på regel och rekommendation

SHF har valt att använda sig av både regler och rekommendationer kring guldhamsteraveln.

Reglerna får inga medlemmar i föreningen bryta mot, oavsett om man är registrerad uppfödare eller inte.

En rekommendation är vad man bör försöka hålla sig till, även om inte styrelsen påpekar om man går ifrån rekommendationerna. Dessa finns där för att guidea framförallt nyare uppfödare som gärna vill ha sunda riktlinjer att försöka gå efter. Många mer erfarna uppfödare har hunnit få ett öga och en känsla för individernas hälsa och mognad och kan ibland därför välja lite snävare eller större tidsramar för vissa parningar, etc. Dessa uppfödare kan då behöva frångå rekommendationerna något och har där bara reglerna som ramverk att hålla sig inom.

I övrigt, särskilt som mer oerfaren uppfödare, bör man alltid sträva efter att följa just rekommendationerna så gott det går. De är utformade utifrån det som bör vara det bästa för hamstrarna.

Hur bestäms våra avelsregler?

Styrelsen sammankallar samtliga registrerade uppfödare i föreningen till ett möte, under mötet går vi igenom de regler och rekommendationer som finns, vilka vi ska ändra på eller vilka som ska behållas. Vi beslutar tillsammans, ibland är vi helt överens och ibland får samtliga medverkande kompromissa. Besluten tas tillsammans. Vilket gör att våra registrerade uppfödare själva bestämmer de avelsregler och rekommendationer som finns och detta gör att uppfödarna självklart följer de regler som är uppsatta.
 


Avelsregler och rekommendationer


Första kullen

Regel: En guldhamster, oavsett kön, måste vara MINST fyra månader gammal vid sin första parning. 

Rekommendation: SHF rekommenderar att en guldhamster, oavsett kön, är minst fem månader gammal vid sin första kull.

Förklaring: Dessa regler och rekommendationer gäller för båda könen. Däremot är det alltid bra att vänta så länge man kan med hanar, eftersom ju längre tid man väntar innan man parar en hane, desto större chans finns det att upptäcka eventuella defekter som kan uppstå senare i livet m.m.


Regel: En guldhamsterhona får MAX vara 12 månader gammal vid parningen inför sin första kull. 

Rekommendation: En guldhamsterhona bör helst inte vara äldre än åtta månader gammal då hon paras inför att få sin första kull. 

Förklaring: Eftersom man inte har sett någon ökning av dokumenterade komplikationer vid första kullen om den tas vid ett års ålder jämfört med om den tas vid fem månader, så har SHF en regel om att första kullen kan tas upp till och med ett års ålder på honan. Däremot blir de ofta även sterila kring den här åldern och man bör alltid sträva efter att honan är i en så god fysisk form som möjligt inför en dräktighet och SHF rekommenderar därför en något lägre första parningsålder än 12 månader vid första kullen.


Tid mellan kullarna

Regel: Från det att ungarna i en kull har fötts och fram till och med nästa parning ska det gå minst tre månader.

Kommentar: Det tar mer på honan att ha en större kull och man bör därför vänta längre efter en större kull än efter en mindre, men kortaste tid mellan kullarna som man får ha är alltså tre månader, eftersom man inte kan se på en hona om hon är fysiskt redo för nästa kull tidigare än så. Detta eftersom man bara kan se hur hon ser ut på utsidan. Slitaget på insidan kroppen syns inte.


Antal kullar

Regel: En guldhamsterhona får max få två kullar under sitt liv.

Kommentar: Tänk på att som uppfödare försöka att inte låta mer än tre avkommor från varje individ gå vidare i avel, just för att vi måste försöka sprida generna från varje djur så jämnt som möjligt. Till exempel: Man behåller en unge själv, men säljer inte mer än två andra ungar till uppfödare.


Linjeavel

Regel: Svenska Hamsterföreningens uppfödare och medlemmar ska söka dispens för linjeavel/inavel närmare än kusinparning (6,25%).

Kommentar: Dispensansökan skickas till sittande styrelse med en motivering och tankar kring den eventuella parningen.


Defekter

Regel: Samtliga defekter som upptäcks hos en hamster och som kan vara ärftliga (t.ex. svansknyck, sternumkrok och svällmage) är anmälningspliktiga. Man anmäler defekter till registratorn.


Svansdefekt (svansknyck och/eller snedhet)

Regel: Registrerad uppfödare och övriga medlemmar i SHF får inte avla på djur med bevisbar skada/defekt på svansen.

Kommentar: Man kan hitta svansdefekter inom alla färger och många gånger kan det vara svårt att veta om en svansdefekt endast är uppkommen pga. skada eller rentav är en genetisk defekt. Av denna anledning så skall alla djur med bevisbar skada/defekt (oavsett utseende) för säkerhetsskull inte avlas vidare på. Djur med någon form av svansdefekt, även bubbla, som uppmärksammas i samband med t.ex. bedömning på utställning, skrivs in på en lista som finns hos registratorn. De med svansknyck och snedhet blir alltså belagda med avelsförbud i linje med Jordbruksverkets regler och får sin defekt inskriven i stamboken. Djur baserade på genen dgdg (mörkgrå) är de som är mest disponibla för en genetisk svansdefekt (på engelska kallad kinked tail), men det förekommer inom alla färger. Djuren kan födas med svansdefekter och de kan även utveckla svansdefekter med åldern, så länge de växer och skelettet utvecklas.


Beslut från årsmötet 2020: Domare kan härmed endast skriva: Misstänkt knyck eller brott på bedömnings sedlarna och knyck och avelsförbud ska inte föras in i stamboken. Sedan är det upp till ägaren att avgöra om den ska röntgas eller inte för att fastslå varför svansen inte känns rak.


Bröstdefekt

Regel: Registrerad uppfödare och övriga medlemmar i SHF får inte avla på djur med bevisbar defekt på bröstbenet även detta i linje med jordbruksverkets regler.

Kommentar: Ibland kan man finna guldhamstrar med en defekt på bröstbenet, s.k. sternumkrok. Dessa djur skall inte avlas vidare på, då det är ärftligt.


Vita tänder

Regel: Du har anmälningsplikt om du upptäcker att en av dina hamstrar har (fyra) vita tänder.

Rekommendation: Registrerad uppfödare och övriga medlemmar i SHF bör inte avla på djur med vita tänder.

Vita tänder (alla fyra) kan vara tecken på en bristsjukdom och möjligtvis en ärftlig sådan, vilket kan leda till svår ögoninflammation med dödlig utgång.


Dominant spot

Regel: Parning av två hamstrar som båda har teckningen dominant spot är inte tillåtet.

Kommentar: Att para en dominant spot med en dominant spot hela tiden tillför inte teckningens utseende något positivt på längre sikt. Man får till sist djur som nästan inte har någon grundfärg kvar. Detta pga. att det vita breder ut sig. Genen är dess utom letal (dödlig) i homozygot form.


Satin

Regel: Parning av två hamstrar som båda har hårlaget satin är inte tillåtet.

Kommentar: Parning mellan satin och satin kan orsaka hårlösa djur.


Rex

Regel: Parning av två hamstrar som båda har hårlaget rex är inte tillåtet.

Kommentar: Med denna regel vill vi komma till rätta med ögonproblemen på rex (t.ex. entropion- inåtböjda ögonlock), som kan riskera att bli värre om man parar två rex med varandra .


Creme och gult

Regel: Det är tillåtet att para in creme i gula linjer, men det är ej tillåtet att medvetet para in gult/sköldpadd i cremelinjer.

Regel: Registrerade uppfödare och medlemmar i SHF måste rapportera till registratorn om det kommer gult eller sköldpadd ("skp") från icke gult eller skp-registrerade djur.

Kommentar: Det är alltså tillåtet att ta in cremebaserade djur i en linje med gult/skp om man håller på med gulbaserade färger och vill förbättra typ, hälsa, temperament etc. De gula linjerna påverkas inte nödvändigtvis negativt av inblandning av creme. Däremot är det inte tillåtet att blanda in gult i en cremelinje, då cremefärgen (ee) bör förbli ren utan inblandning av gult. 

Samtliga djur som kommer från en creme/gul parning kommer att registreras som creme/gul just för att förtydliga att det är gult inblandat.

Alla honor efter säkert sköldpaddsfärgade honor (hona som har tydliga sköldpaddsfläckar och/eller har fått sköldpaddsfärgade honor ihop med icke gul hane och/eller gett andra gulbaserade ungar) ska registreras som sköldpadd. De gula fläckarna kan vara väldigt små och svåra att se. Likaså ska alla honor efter gulbaserade hanar registreras som sköldpadd, om de inte är en annan gulbaserad färg, vilken de då ska registreras som.

Alla uppfödare i Svenska Hamsterföreningen måste även rapportera till registratorn om det kommer gult eller skp från icke gult eller skp-registrerade djur, dvs. om föräldrarna inte är registrerade som gula eller skp.


Roan och vitmagad

Regel: Registrerade uppfödare och övriga medlemmar i SHF som föder upp roan eller vitmagade djur måste skriftligen informera köpare av ungarna om den defekt som kan uppstå om man avlar enligt ovan exempel.

Rekommendation: Registrerade uppfödare och övriga medlemmar i SHF bör inte sälja roan eller vitmagade djur till zoobutik.

Kommentar: I kullar mellan roan och vitmagade djur kan det dyka upp helt vitfärgade djur. T.ex.: Parar man två silvervarianter (silvergrå, offwhite, vit sö mö, silversobel, m.fl.) som bär eller är creme (ee) och där en av föräldrarna är vitmagad eller roan, kan vit sö mö roan dyka upp. Då djuret är vitt i sig kan man kanske inte se om djuret är roan eller ej. Att göra en sådan parning där det i förlängningen kan orsaka lidande för de eventuella avkommorna i en felaktig parning är enligt Jordbruksverket förbjudet. Som uppfödare i Svenska Hamsterföreningen har du förbundit dig att följa Jordbruksverkets regler. Samma sak gäller vid parning mellan roan/roan och vitmagad/vitmagad. I en sådan kombination kommer det att födas ögonlösa ungar. För att se till att sådana missbildningar inte sker i onödan, så måste uppfödaren informera om detta oerhört noggrant till köparen.