top of page

Avelsregler, rekommendationer, karantän,
import & avelsstopp

96360715-EIRMz.jpeg

Ansvar
Att föda upp hamstrar är både roligt och lärorikt. Många glömmer däremot i glädjen över sina kullar bort att det också medföljer ett stort ansvar - Ett ansvar att förvalta föregående års uppfödares avelsmaterial, att inte medvetet eller omedvetet förstöra färger, eller att avla på djur som är sjuka/skadade eller som kan bära på genetiska defekter. Ansvaret innebär också att vi skall ta hand om djuren och tillgodose deras krav på mat och berikande miljö, samt se till att alla ungar får bra hem.

Vårt ansvar innebär även att hjälpas åt med att ta hand om alla nybörjare och lotsa in dem på rätt väg, istället för att stjälpa dem pga. det som de gör i sin okunskap. Vi ska lära dem vad kunskapen om genetik och avel innebär, för ju mer de kan om detta ämne desto roligare blir det att föda upp. Man behöver inte kunna allt på en gång, utan en bra grundkunskap om hamstrar, samt kunskap om främst de färger man valt att föda upp, räcker gott och väl för en bra och trygg början i uppfödarkarriären. Nedan kan du läsa de regler som gäller i Svenska Hamsterföreningen från och med 2008-03-30. Reviderade 2012-10-01, 2016-01-24, 2021-05-20 och 2024-04-14.

Skillnad på regel och rekommendation
SHF har valt att använda sig av både regler och rekommendationer kring guldhamsteraveln.
Reglerna får inga medlemmar i föreningen bryta mot, oavsett om man är registrerad uppfödare eller inte.
En rekommendation är vad man bör försöka hålla sig till, även om inte styrelsen påpekar om man går ifrån rekommendationerna. Dessa finns där för att guidea framförallt nyare uppfödare som gärna vill ha sunda riktlinjer att försöka gå efter. Många mer erfarna uppfödare har hunnit få ett öga och en känsla för individernas hälsa och mognad och kan ibland därför välja lite snävare eller större tidsramar för vissa parningar, etc. Dessa uppfödare kan då behöva frångå rekommendationerna något och har där bara reglerna som ramverk att hålla sig inom.
I övrigt, särskilt som mer oerfaren uppfödare, bör man alltid sträva efter att följa just rekommendationerna så gott det går. De är utformade utifrån det som bör vara det bästa för hamstrarna.

Hur bestäms våra avelsregler?
Styrelsen sammankallar samtliga registrerade uppfödare i föreningen till ett möte, under mötet går vi igenom de regler och rekommendationer som finns, vilka vi ska ändra på eller vilka som ska behållas. Vi beslutar tillsammans, ibland är vi helt överens och ibland får samtliga medverkande kompromissa. Besluten tas tillsammans. Vilket gör att våra registrerade uppfödare själva bestämmer de avelsregler och rekommendationer som finns och detta gör att uppfödarna självklart följer reglerna.

Ansöka om dispens för en (eller flera) avelsregler
Det finns möjlighet att ansöka om dispens för flera av föreningens avelsregler. Man skickar då in ett mail till sittande styrelse med en motivering om varför man vill ha dispens och vilken avelsregel det gäller. Det går inte att få dispens för avelsregler som innebär ren livsfara för djuren.  

Man är alltid välkommen att kontakta styrelsen vid eventuella frågor eller funderingar när det gäller avelsregler, import, karantän eller avelsstopp. Styrelsen svarar mer än gärna på frågor! 

 

Avelsregler och rekommendationer (samtliga arter)


Första kullen
Lägsta parningsålder:
Regel: En guldhamster, oavsett kön, måste vara MINST fyra månader gammal vid sin första parning.
Rekommendation: SHF rekommenderar att en guldhamster, oavsett kön, är minst fem månader gammal vid sin första kull.
Regel dvärghamster: En hona eller hane får inte vara yngre än fyra månader vid första parningstillfället.
Rekommendation dvärghamster: Du bör inte para en hona eller en hane som är yngre än fem månader.
Rekommendation: En gerbil oavsett kön bör vara minst fem (5) månader vid parning.

 

Kommentar: Det är alltid bra att vänta så länge man kan med hanar, eftersom ju längre tid man väntar innan man parar en hane, desto större chans finns det att upptäcka eventuella defekter som kan uppstå senare i livet m.m.Högsta parningsålder:


Regel: En guldhamsterhona får MAX vara 12 månader gammal vid parningen inför sin första kull.
Rekommendation: En guldhamsterhona bör helst inte vara äldre än åtta månader gammal då hon paras inför att få sin första kull.
Rekommendation: En dvärghamsterhona bör inte vara äldre än 11 månader och i gott skick när hon paras inför första kullen.
Rekommendation: En gerbilhona bör vara max ett (1) år vid första parning.


Kommentar: Riskerna med födsel och dräktighet ökar med åldern.

Tid mellan kullarna
Regel guldhamster: Från det att ungarna i en kull har fötts och fram till och med nästa parning ska det gå minst tre månader.
Rekommendation dvärghamster: Honan måste ha möjlighet för återhämtning och ha gott hull inför nästa kull.
Rekommendation gerbil: En hona som lever i avelspar bör inte få fler än 2 kullar på raken.

Antal kullar
Regel guldhamster: En hona får max få två kullar under sitt liv.
Regel dvärghamster: En hona får max föda fyra kullar under sin livstid.
Rekommendation dvärghamster: En hona bör inte få mer än tre kullar under sin livstid.
Rekommendation gerbil: En hona bör max få fyra (4) kullar under sin livstid.

Linjeavel
Regel: Svenska Hamsterföreningens uppfödare och medlemmar ska söka dispens för linjeavel/inavel närmare än 6,25%. Inavelskoef ska räknas utifrån minst 4 led bakåt. 


Kommentar: Dispensansökan skickas till sittande styrelse med en motivering och tankar kring den eventuella parningen.

Tips: det finns program där man kan få hjälp att räkna ut inavelsgraden, t ex Kintrack, Mats.

Defekter/missbildningar
Regel: Samtliga defekter/missbildningar som upptäcks hos en hamster/gerbil (t.ex. svansknyck, sternumkrok och svällmage) är anmälningspliktiga till registratorn.

Specifikt för Campbells dvärghamster angående diabetes
Regel: Både hona och hane ska testas med negativt resultat strax innan de paras. Ungarna ska sedan testas två gånger med minst en veckas mellanrum innan de flyttar till sina nya hem.

Hybridavel (dvärghamster)
SHF har ett ansvar att se till att våra uppfödare arbetar för att föra arterna framåt istället för att ytterligare bidra till hybridisering av vintervita och Campbells.

Regel: Är en hamster en gång registrerad som hybrid förblir den alltid hybrid, en hybrid kan aldrig bli en ren vintervit eller en ren Campbell.

Regel: Minimumkravet för att få ut en stamtavla för rena vintervita och Campbells är en komplett ifylld stamtavla, minst fyra generationer med bevisad känd bakgrund. Registreringen kan komma att nekas om det framgår att det finns hybrider bakom. Vid eventuella tveksamheter ska man som ägare styrka uppgifterna som saknas. Då registrerade uppfödare i föreningen inte medvetet får avla på hybrider så registreras inte heller hybrider med uppfödarprefix.
Vill man importera från exempelvis Nederländerna, så kan man ansöka om att få dispens eftersom de inte har samma system med stamtavlor som vi har. Det gör man genom att ansöka hos vår uppfödaransvarig med kontaktuppgifter till uppfödaren. På så vis kan vi kontrollera hur uppfödaren verkar avla och eventuellt få fram mer uppgifter om djuren i fråga.

Regel: Hamstrar med teckningen mandarin eller hamstrar med annan färg och teckning, men som har mandariner i stamtavlan, ska registreras som hybrid och inte som vintervita eller Campbells i vårt system. Detta för att hålla mandarinlinjer separerade från övriga renartiga linjer, då det är viktigt bland annat för vårt framtida samarbete med utländska uppfödare som inte vill befatta sig med mandariner.

Svansdefekt (svansknyck, snedhet och/eller z-svans)
Regel: Registrerad uppfödare och övriga medlemmar i SHF får inte avla på djur med bevisbar defekt på svansen. Defekt på svansen kan även komma så långt upp som i ryggraden, därför behöver man även känna igenom ryggraden efter eventuella defekter. 

Kommentar: Man kan hitta svansdefekter inom alla färger och många gånger kan det vara svårt att veta om en svansdefekt endast är uppkommen pga. skada eller rentav är en genetisk defekt. Av denna anledning så skall alla djur med bevisbar defekt (oavsett utseende) ska inte avlas vidare på. Djur baserade på genen dgdg (mörkgrå) är de som är mest disponibla för en genetisk svansdefekt (på engelska kallad kinked tail), men det förekommer inom alla färger. Djuren kan födas med svansdefekter och de kan även utveckla svansdefekter med åldern, så länge de växer och skelettet utvecklas.

Bröstdefekt
Regel: Registrerad uppfödare och övriga medlemmar i SHF får inte avla på djur med bevisbar defekt på bröstbenet även detta i linje med jordbruksverkets regler.


Kommentar: Ibland kan man finna individer med en defekt på bröstbenet, s.k. sternumkrok. Dessa djur skall inte avlas vidare på, då det är ärftligt.

Vita tänder (guldhamster)
Regel: Du har anmälningsplikt till registratorn om du upptäcker att en av dina hamstrar har en eller flera vita tänder.
Rekommendation: Registrerad uppfödare och övriga medlemmar i SHF bör inte avla på djur med vita tänder.

 

Kommentar: Du bör alltid eliminera eventuella påverkan av vita tänder så som bur/kost för att kunna utgöra en ärftlig defekt hos linjen. Vita tänder kan vara tecken dålig kost samt slitage på tänder, men även på en bristsjukdom och möjligtvis en ärftlig sådan, vilket kan leda till svår ögoninflammation med dödlig utgång.

Dominant spot (guldhamster)
Regel: Parning av två hamstrar som båda har teckningen dominant spot är inte tillåtet. Genen är letal (dödlig) i homozygot form

Kommentar: Att para en dominant spot med en dominant spot hela tiden tillför inte teckningens utseende något positivt på längre sikt. Man får till sist djur som nästan inte har någon grundfärg kvar. Detta pga. att det vita breder ut sig. 

Satin (guldhamster)
Regel: Parning av två hamstrar som båda har hårlaget satin är inte tillåtet.

Kommentar: Parning mellan satin och satin är inget som SHF stödjer. Satin kan vara svårt att se på mörka djur, man kan då titta på magen mellan bakbenen. 

Rex (gerbil/guldhamster)
Regel gerbil: Parning av två gerbiler som båda har hårlaget rex är inte tillåtet.
Rekommendation guldhamster: Parning av två guldhamstrar som båda har hårlaget rex är inte önskvärt.

Kommentar: Med denna regel vill vi komma till rätta med ögonproblemen på rex (t.ex. entropion- inåtböjda ögonfransar), som kan riskera att bli värre om man parar två rex med varandra.

Creme och gult (guldhamster)
Regel: Det är tillåtet att para in creme i gula linjer, men det är ej tillåtet att medvetet para in gult/sköldpadd i cremelinjer.
Regel: Registrerade uppfödare och medlemmar i SHF måste rapportera till registratorn om det kommer gult eller sköldpadd ("skp") från icke gult eller skp-registrerade djur.

 

Kommentar: Det är alltså tillåtet att ta in cremebaserade djur i en linje med gult/skp om man håller på med gulbaserade färger och vill förbättra typ, hälsa, temperament etc. De gula linjerna påverkas inte nödvändigtvis negativt av inblandning av creme. Däremot är det inte tillåtet att blanda in gult i en cremelinje, då cremefärgen (ee) bör förbli ren utan inblandning av gult.Samtliga djur som kommer från en creme/gul parning kommer att registreras som creme/gul just för att förtydliga att det är gult inblandat.Alla honor efter säkert sköldpaddsfärgade honor (hona som har tydliga sköldpaddsfläckar och/eller har fått sköldpaddsfärgade honor ihop med icke gul hane och/eller gett andra gulbaserade ungar) ska registreras som sköldpadd. De gula fläckarna kan vara väldigt små och svåra att se. Likaså ska alla honor efter gulbaserade hanar registreras som sköldpadd, om de inte är en annan gulbaserad färg, vilken de då ska registreras som.Alla uppfödare i Svenska Hamsterföreningen måste även rapportera till registratorn om det kommer gult eller skp från icke gult eller skp-registrerade djur, dvs. om föräldrarna inte är registrerade som gula eller skp.

Roan och vitmagad (guldhamster)
Regel: Registrerade uppfödare och övriga medlemmar i SHF som föder upp roan eller vitmagade djur måste skriftligen informera köpare av ungarna om den defekt som kan uppstå om man avlar dubbla anlag av roan/vitmagad.
Regel: Registrerade uppfödare och övriga medlemmar i SHF får inte sälja roan eller vitmagade djur till zoobutik på grund av de defekter som kan uppstå vid parning av två djur med roan/vitmagad.

 

Kommentar: I kullar mellan roan och vitmagade djur kan det dyka upp helt vitfärgade djur. T.ex.: Parar man två silvervarianter (silvergrå, offwhite, vit sö mö, silversobel, m.fl.) som bär eller är creme (ee) och där en av föräldrarna är vitmagad eller roan, kan vit sö mö roan dyka upp. Då djuret är vitt i sig kan man kanske inte se om djuret är roan eller ej. Att göra en sådan parning där det i förlängningen kan orsaka lidande för de eventuella avkommorna i en felaktig parning är enligt Jordbruksverket förbjudet. Som uppfödare i Svenska Hamsterföreningen har du förbundit dig att följa Jordbruksverkets regler. Samma sak gäller vid parning mellan roan/roan och vitmagad/vitmagad. I en sådan kombination kommer det att födas ögonlösa ungar. För att se till att sådana missbildningar inte sker i onödan, så måste uppfödaren informera om detta oerhört noggrant till köparen.

Vittecknad (gerbil)
Regel: Vittecknad gerbil får inte paras med en vittecknad gerbil, pga letalanlag.

Epilepsi
Regel: Djur som uppvisar ett kraftigt epilepsianfall eller återkommande anfall, skall ej gå i avel. Om föräldradjuren till den sjuka individen ska paras om, bör detta göras med andra linjer.

Karantänregler och rekommendationer

Rekommendation: Vi rekommenderar att man håller karantän på nyinköpta djur i minst 6 veckor.
Rekommendation: Behandling föreskriven av veterinär ska fullföljas.Kommentar: Blås gärna igenom dina djur innan du åker iväg på en utställning.
Enligt god föreningssed så bör du vara öppen och ärlig gentemot dina köpare/besökare. Karantän innebär isolering av samtliga djur i hemmet. Om nya djur tillkommer börjar karantänen om. Eget ansvar gäller om när det är lämpligt att besöka event/utställning efter ohyra/virusutbrott. Djur med ohyra vid utställning kommer att diskas och utvisas ur lokalen.

Import

Dvärghamster
Vid import av dvärghamster (rysk vintervit och Campbells) måste man kunna redovisa fyra generationer bakåt i originalstamtavla för att intyga att den är artren.

Avelsstopp

Avelsstopp kan sättas om djuret anses vara direkt olämplig att avla på, vid exempelvis defekter som kan nedärvas. Det är upp till uppfödaren att annars avgöra vilka djuren man vill sätta avelsstopp på och varför. Om du äger ett djur som du inte har fött upp själv måste du, vid upptäckt av defekt, kontakta uppfödaren, som i sin tur kontaktar vår registrator.
Det är registratorn som för in avelsstoppet på djuret i stamboken.
Om du äger ett importerad djur eller ett icke SHF-registrerat djur är det dock du själv som ansvarar för att kontakta vår registrator.Avkommor till djur med avelsstopp kan inte registreras i SHF efter att avelsstoppet har registrerats.

När kan styrelsen sätta avelsstopp?
Vid vissa tillfällen kan styrelsen behöva kliva in för att sätta avelsstopp. Exempelvis kan styrelsen sätta avelsstopp på kullar där det uppkommer kända defekter på ungarna. Det kan också sättas avelsstopp på avkommor efter en parning där inavelsgraden överstiger 6,25% där uppfödaren inte fått godkänd dispensansökan.

bottom of page