top of page

Obduktion

Att ansöka om obduktionsbidrag
Som medlem i Svenska Hamsterföreningen har du möjlighet att ansöka om bidrag från föreningen om du vill skicka in ett djur för obduktion hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). En obduktion kan göras om djuret har dött under märkliga förhållanden eller om du misstänker smitta eller defekt. Genom en obduktion kan du som ägare/uppfödare få svar på dödsfallet/dödsfallen.

Om det skulle visa sig vara en smitta så är det ytterst viktigt att informationen går ut och informera andra ägare i området. Som uppfödare är det viktigt att ha koll på sina linjer och skulle ex defekt uppstå så är det bra att gå ut med informationen till sina uppfödarkollegor som avlar på samma linje för att kunna se över linjen i fortsättningen.

Hur skickar jag in kroppen?
Det första man ska göra om man vill obducera en avliden hamster eller gerbil är att lägga in kroppen, eller kropparna om det är flera, i kylen. Det går att lägga in kroppen/kropparna i frysen också men det kan påverka den kommande obduktionen negativt vilket i sin tur kan leda till att styrelsen avslår din ansökan om bidrag. Lägg därför kroppen/kropparna i kylen i första hand.

När kroppen/kropparna väl är på plats i kylen måste du själv beställa kartonger från SVA som du sedan skickar in kroppen/kropparna i. Ju snabbare du beställer hem kartongen desto snabbare kommer kroppen in till SVA för obduktion. Väntar man för länge hinner kroppen påbörja förmultningsprocessen vilket kommer påverka obduktionen.

Inne på SVAs hemsida hittar du all information kring hur du beställer kartongen samt var kroppen/kropparna ska skickas. På deras hemsida hittar du också en video om hur man packar en djurkropp på bästa sätt inför en obduktion. Direktlänk nedan.

Länk till SVA:
https://www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-djurkropp-till-sva/

Hur och när ansöker jag om bidrag?
Ansökan för bidrag skickar du in i efterhand. När SVA återkopplar till dig med rapport från obduktionen är det möjligt att söka bidrag från Svenska Hamsterföreningen. Styrelsen kommer utifrån din ansökan besluta om du får beviljat bidrag för hela eller delar av obduktionen eller om ansökan kommer avslås.

Ansökan kan man skicka in redan när man får hem den första rapporten då det redan där kan finnas nog med underlag för att få en ansökan beviljad. Vill man dock vara säker på att styrelsen har nog med underlag för att göra en rättvis bedömning av ansökan bör man invänta slutrapporten från SVA.

Ansökan skickas direkt till sekreteraren i Svenska Hamsterföreningen, sekreterare(at)hamsterforeningen.se. Märk ansökan med "ansökan om obduktionsbidrag".

Ansökans innehåll
När man skickar in en ansökan om bidrag är det viktigt att den innehåller all nödvändig information från början, detta för att undvika långa ansökningsprocesser där styrelsen och den som ansöker måste skicka flera mail för att kompensera med information.

Vad har skett?
Beskriv med så mycket relevant information som möjligt vad som hänt och varför djuren skickats in för obduktion. Misstänker man något genetiskt eller finns det en annan grund till varför man beslutat att obducera djuret/djuren?
Berätta också om du upplevde något avvikande beteende innan dödsfallet.

Information om djuret
Nödvändig information om djuret/djuren som obducerats. Namn, ålder, registreringsnummer etc. Berätta gärna om det funnits tidigare skador eller sjukdomar hos djuret som kan vara av vikt.

Antal obducerade djur
Var tydlig med hur många djur som skickats in för obduktion och vilka du söker bidrag för.
Notera att det inte är säkert att man får beviljat bidrag för alla obduktioner som gjorts.

Rapporter från SVA
Bifoga samtliga rapporter när du skickar in din ansökan, det vill säga även den preliminära rapporten som man brukar få från SVA.

Motivering till bidrag
Tillsammans med all ovan information vill styrelsen se en motivering till varför man ansöker om bidrag hos föreningen. Varför är denna obduktion av vikt för föreningen?

Vid extra provtagningar eller undersökningar
Vid händelse att det skulle behövas extra provtagningar eller undersökningar i samband med en obduktion vill styrelsen ha en skriftlig motivering från SVA om varför extra prover eller en extra undersökning krävs.
Föreningen kommer då ta beslut utifrån SVAs motivering för att säkerställa att proverna eller undersökningen kommer gynna föreningens intresse och inte den enskilda individens.

Vad kan jag inte få bidrag för?
Man kan inte få bidrag för allt, exempelvis kommer man inte få beviljat bidrag för att man vill undersöka en eventuell svansdefekt med röntgen. Det är något man får stå för själv. Föreningen kommer heller inte bevilja bidrag för olycksdödsfall, skulle man skicka in för obduktion och det visar sig att hamstern avlidit på grund av olycka eller på grund av misskötsel är det inget föreningen kommer bevilja bidrag för.
Anledningen till att föreningen måste vara noga med vilka typer av bidrag man beviljar är dels för att många anledningar till en obduktion är mer av intresse för den enskilda ägaren än för föreningen i sin helhet. Föreningen har även begränsade ekonomiska tillgångar och måste därför bevilja bidrag med stor omsorg och tänka på föreningens intresse i första hand även om vi förstår att en obduktion kan vara betydande för den enskilda individen.

Viktiga noteringar kring obduktion och ansökan
När man bestämmer sig för att skicka in djur på obduktion måste man tänka på vilket ansvar man själv har som djurägare. Det är exempelvis ditt ansvar att kroppen förvaras rätt, att kartonger beställs från SVA och att du skickar in kroppen i tid för obduktion. Detta är inget som föreningen har något ansvar för.

Du kommer själv stå för alla kostnader som uppkommer vid en obduktion, det är inte förrän i efterhand som du kan få beviljat bidrag för hela eller delar av obduktionen. Dock kommer föreningen inte stå för kostnaden av själva inskickningen av djuret eller kremeringen vid beviljat bidrag.

Skickar man in flera djur för obduktion är det inte säkert att föreningen kommer bevilja bidrag för samtliga djur. Det vill säga att du kan få beviljat bidrag för det ena djuret men inte för det andra, då får du själv stå för kostnaden på det djur som inte fått beviljat bidrag.

Avslag på ansökan
Du kan få avslag på din ansökan av olika anledningar, exempelvis om dödsfallet berott på en olycka eller försummelse i hemmet. Ett avslag kan också komma om obduktionen inte pekar på något avvikande i dödsfallet eller om anledningen till att djuret avlidit inte är av intresse för föreningen. En ansökan kan också få avslag om det kommer fram att djuret inte förvarats rätt efter dödsfallet eller om kroppen inte skickats in korrekt och därmed gjort att obduktionen inte kunnat utföras ordentligt.

Det är viktigt att man redan i förväg förstår att alla ansökningar inte beviljas utan att föreningen måste ta ställning till varje enskild ansökan. Man kan därför inte räkna med att ansökan kommer beviljas utan redan i förhand har förståelse för att man kanske måste stå för alla kostnader själv.

När kan styrelsen sätta avelsstopp?
Vid vissa tillfällen kan styrelsen behöva kliva in för att sätta avelsstopp. Exempelvis kan styrelsen sätta avelsstopp på kullar där det uppkommer kända defekter på ungarna. Det kan också sättas avelsstopp på avkommor efter en parning där inavelsgraden överstiger 6,25% där uppfödaren inte fått godkänd dispensansökan.

bottom of page