top of page

Stadgar
Svenska Hamsterföreningen

Reviderade och fastställda vid årsmötet 1984-12-10.
Fastställda vid årsmötet 1987-02-14.

Reviderade vid årsmötet 1997-02-15, 1998-02-15, 1999-02-13, 2000-02-19, 2004-02-08, 2006-02-19, 2019-02-02 och 2021-05-09.

§ 1 FÖRENINGENS NAMN 
1.1 Föreningens namn skall vara Svenska Hamsterföreningen. 
1.2 Namnet förkortas SHF. 
1.3 Organisationsnummer 802402-0813 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
2.1 Föreningens ändamål är: 
Att främja intresset för syrisk hamster, dvärghamstrar och gerbiler hos allmänheten.
Att upplysa om riktig skötsel, avel etc. av dessa djur. 
Att verka som forum för samarbete mellan hamster- och gerbiluppfödare. 

§ 3 MEDLEMSKAP 
3.1 Medlemskap i SHF kan enbart tecknas av en fysisk person efter ansökan.
3.2 Betald medlemsavgift samt inskickad medlemsansökan via SHF hemsida likställs med ansökan. 
3.3 Medlemskapet är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. 
3.4 Sökt medlemskap kan avslås av styrelse då en person motarbetar föreningens intresse och ändamål. Avslag skall meddelas skriftligt med motivering. 
3.5 Vid nekat medlemskap återbetalas medlemsavgiften. 
3.6 Familjemedlem kan den juridiska personen bli som tillhör samma hushåll som en ordinarie medlem. 
3.7 Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod skall styrelsen meddelas skriftligen. Medlemsavgift återbetalas ej. 
3.8 Föreningen har löpande medlemskap gällande kalenderår 1/1-31/12. 

§ 4 UTESLUTNING 
Medlem 
4.1 Medlem får uteslutas ur SHF om medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens värdegrund, stadgar, skadat föreningens intressen eller
underlåtit att betala föreningens avgifter, till exempel utställningsavgift och registreringsavgift. 
4.2 Preliminärt beslut avseende uteslutning av medlem, sk. suspendering, tas av styrelsen. Slutgiltigt beslut fattas därefter på det ordinarie årsmötet med 2/3 majoritet.
4.3 Den suspenderade är fortfarande medlem men saknar medlemsrättigheter.
4.4 Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen på årsmötet har fått möjlighet att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Detta kan göras skriftligen eller muntligen. 
4.5 Uteslutning kan tidsbegränsas. 

Styrelsemedlem 
4.6 Styrelsemedlem kan komma att skiljas från sitt förtroendeuppdrag om denne brutit mot SHF:s stadgar eller grovt missbrukat sitt uppdrag inom styrelsen genom att agera utifrån personlig agenda. 
4.7 Styrelsen och/eller revisorn kan kalla till årsmöte/extra årsmöte med förslag om att avsätta en styrelsemedlem från sitt uppdrag om denne missköter sina ansvarsområden eller skadar föreningens anseende. 
4.8 För att styrelsens beslut om förslag om avsättande skall tas upp på årsmöte krävs att minst 2/3 av styrelsens medlemmar är eniga där den person som berörs inte får delta i beslut gällande detta. 
4.9 Styrelsen kan aldrig på eget bevåg avsätta en styrelsemedlem. 
4.10 På årsmöte/extra årsmöte krävs att minst 2/3 majoritet av medlemmarna med rösträtt röstar ja för att uteslutning ska ske. 
4.11 Beslut om avsättande av styrelsemedlem får inte fattas utan att medlemmen på årsmötet har fått möjlighet att yttra sig över de omständigheter som föranlett att förtroendet ifrågasätts. 
4.12 Styrelsemedlem som blivit avsatt vid årsmöte behåller fortfarande sitt medlemskap om inte årsmötet beslutar om annat. 
4.13 Årsmötet kan besluta om indragna medlemsrättigheter för en avsatt styrelsemedlem om skadan på föreningen är stor. 
4.14 Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 1 månad i förväg. 

§ 5 FÖRENINGENS TECKNANDE 
5.1 Föreningen tecknas av ordförande och kassör var och en för sig, kassören tecknar föreningens plusgirokonto ensam. Firmatecknare är ordförande.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR 
6.1 Föreningens räkenskapsår löper mellan 1/1-31/12. 

§ 7 STYRELSEN 
7.1 Styrelsen skall bestå av: 
Ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter samt suppleanter, totalt fem ordinarie ledamöter. 
7.2 Styrelsen väljs för ett år av SHF: s medlemmar, närvarande på föreningens årsmöte.    
7.3 Årsmötet väljer vartannat år ordförande, sekreterare och en övrig ledamot med två års mandattid, vartannat år kassör och en övrig ledamot med två års mandattid. Suppleanter väljs med ett års mandattid. Vid behov utförs också fyllnadsval med ett års mandattid.
7.4 Valbarhet: Valbar till styrelsepost är envar som uppfyller kraven i § 3, ej är styrelsemedlem i någon annan konkurrerande förening i Sverige som har samma artregistrering, samt har fyllt 18 år. Två av styrelsens medlemmar kan dock vara under 18 år, s.k. juniormedlem. Ordförande, kassör och sekreterare är alltid över 18 år.   
Valbar till kassör, revisor samt firmatecknare får ej inneha betalningsanmärkning.
7.5 Styrelsen fördelar själv de inbördes arbetsuppgifterna på ett konstituerande styrelsemöte senast två veckor efter årsmötet. 
7.6 Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt suppleantordning enligt konstituerande möte för tiden t.o.m. kommande årsmöte. 

Enligt ordning: 
Avgår Ordförande kliver vice ordförande upp, kan/vill ej vice ordf ta över ordförandeposten skall styrelsen kalla till extra årsmöte, eller adjungera in en ordförande enligt
§ 7.8. Avgår ledamot kliver suppleant nr 1 i suppleantordning enligt konstituerande möte upp med rösträtt. 

7.7 Styrelsemedlem som avgår skall lämna in en skriftlig begäran. 
7.8 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. 
Sådan ledamot har inte rösträtt, men har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att närvara på styrelsemöten och delta i styrelsens arbete. 
7.9 Styrelsen kan vid behov utse en adjungerad ledamot med specialkompetens som agerar som rådgivande person, utöver sittande styrelsemedlemmar. 
7.10 Styrelsen får aldrig vara mindre än 3 ledamöter. 

VALBEREDNING 
För utförliga instruktioner gällande valberednings arbete, se valberedningens Handbok.
7.12 Valberedningen väljs av årsmötet. 
7.13 Valberedningen består av minst 2 ledamöter, varav en är sammankallande.
7.14 Valberedningen skall grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster i styrelsen. 
7.15 Valberedning är inte underställd styrelsen. 
7.16 Valberedningen kan inte ingå avtal i SHFs namn. 
7.17 Valberedning har rätt att delta på styrelsens möten. 

§ 8 STYRELSEMÖTEN 
8.1 Beslutsprotokoll skall föras på varje styrelsemöte. 
8.2 Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 styrelseledamöter är närvarande vid beslutstillfället. 
8.3 Protokoll skall finnas tillgängligt för varje styrelsemedlem samt som kortfattad protokollrapport tillgängligt för föreningens medlemmar vid begäran.
8.4 Dagordning skall skickas ut till styrelsen en dag innan mötet. 
8.5 Beslut kan fattas via andra kanaler som sedan ska föras in i nästkommande protokoll med datumet för beslutet. 

§ 9 ÅRSMÖTET 
9.1 Föreningens årsmöte skall hållas i februari varje år och annonseras i medlemstidningen minst en månad i förväg. Dagordning skall bifogas. 

DAGORDNING 
9.2 Vid årsmötet skall protokoll föras. 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§ 3 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt sammankallat 
§ 4 Val av 2 justeringsmän 
§ 5 Justering av röstlängd 
§ 6 Styrelsen verksamhetsberättelse inkl bokslut och revisorernas utlåtande. § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 8 Registreringens bokslut och revisorernas utlåtande. 
§ 9 Fastställande av medlemsavgift till föreningen. 
§ 10 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 12 Val av ledamöter i valberedningen 
§ 13 Ärenden som inkommit till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet 
§ 14 Mötets avslutande 

9.3 Ordförande i föreningen eller nominerad ordförande är inte valbar till mötesordförande.
9.4 Omröstning sker med handuppräckning, men vid begäran kan sluten omröstning ske. 
9.5 Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har föreningsordförande utslagsröst utom vid personval - då skall lottning ske. 
9.5a Vid inkomna motioner och propositioner som innebär förändring kopplad till ansvarsgrupp i föreningen så skall en sakkunnig arbetsgrupp ges möjlighet till konsekvensanalys och yttrande innan motionen läggs till röstning på årsmöte.
Styrelsen utser denna arbetsgrupp.
9.6 Godkänd medlem som har betalat medlemsavgiften senast 30 dagar före årsmöte och vid tiden för årsmötet är 16 år fyllda, har rösträtt, detta för att medlemslistan skall vara uppdaterad vid årsmötets datum. 
9.7 Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud. 
9.8 Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
9.9 Vid godkännande av verksamhetsberättelse har sittande styrelse inte rösträtt.
Ej godkänd verksamhetsberättelse skall revideras av undertecknad styrelse och sedan presenteras på ett extra årsmöte som skall hållas inom 2 - 4 veckor, datum bestäms av årsmötet. 
9.10 Vid fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse har inte sittande styrelse rösträtt. 
9.11 En presentation av varje nominerad skall läsas upp av valberedningen för årsmötet. 

EXTRA ÅRSMÖTE 
9.12 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. 
Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
9.13 När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. 
9.14 På ett extra årsmöte skall enbart den eller de punkter som är aktuella i kallelsen hanteras. 
9.15 Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 9.3 - 9.8 och 9.11. 
9.16 Ett extra årsmöte är likställt med ett ordinarie årsmöte. 

§ 10 MEDLEMSTIDNING 
10.1 Föreningens medlemstidning skall handhas av en av styrelsen utsedd redaktör. 
10.2 Ansvarig utgivare är föreningens ordförande.
10.3 Tidningen skall vara politiskt och religiöst oberoende och till sin utformning följa föreningens stadgar § 2, vara informativ och hålla ett högt läsvärde. 
10.4 Tidningen får ej användas för smutskastning av medlemmar, uppfödare, styrelsemedlemmar, domare, funktionärer o.s.v. 
10.5 Två sidor i Svenska Gnagbladet skall avvaras till lokalavdelningen/sektionen om sådan finns. 

§ 11 STADGAR LOKALAVDELNINGAR 
SHF:s Riks innefattar Svenska Hamsterföreningens huvudstyrelse. 
11.1 Föreningens medlemmar har rätt att inom föreningen bilda lokalavdelningar, med lokal anknytning. 

BILDANDE 
11.2 För bildande av lokalavdelning krävs att medlemmar inom ett visst område som enats om att bilda lokalavdelning. Samtliga skall vara medlemmar i SHF:s Riks.
11.3 Ansökan skall ske skriftligen till SHF:s Riks. 
SHF:s Riks är beslutsfattande i godkännande av lokalavdelning. 
11.4 Bildandet av styrelse skall ske efter godkänd ansökan. 
11.5 Lokalavdelningen skall ha ett namn. 
11.6 Lokalavdelningen ansvarar själva för eventuell egen ekonomi. 
11.7 Lokalavdelningen beslutar angående medlemsavgift. Medlemmar i lokalavdelning betalar även ordinarie avgifter i SHF:s Riks såsom medlemsavgift, uppfödaravgift, stambok etc. 
11.8 Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Dessa skall vara över 18 år. Dispens angående ålder kan sökas hos SHF:s Riks för ordförande och sekreterare. Utöver dessa poster kan lokalavdelningen tillsätta andra poster efter eget önskemål.
11.9 Fyllnadsval måste ske på medlemsmöte. 

SAMMANTRÄDE/MEDLEMSMÖTE 
11.10 Lokalavdelningen skall hålla protokollförda möten varav ett medlemsmöte är ett s.k. årsmöte. 
11.11 Samtliga protokoll skall vara justerade av mötesordförande och mötessekreterare. 
11.12 Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötet. 
11.13 Rösträtt har den medlem som betalat eventuell medlemsavgift till lokalavdelningen för aktuellt år och är minst 16 år fyllda vid mötesdatumet.

DAGORDNING 
11.14 Vid årsmötet skall protokoll föras. 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§ 3 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt sammankallat 
§ 4 Val av justeringsmän 
§ 5 Justering av röstlängd 
§ 6 Styrelsen verksamhetsberättelse inkl bokslut och revisorernas utlåtande. § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 8 Fastställande av medlemsavgift till lokalavdelningen 
§ 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
§ 11 Val av ledamöter i valberedningen 
§ 12 Ärenden som inkommit till lokalavdelningens styrelse senast 14 dagar före årsmötet 
§ 13 Mötets avslutande 

VERKSAMHET 
11.15 Lokalavdelningen har lika rätt till stamboken som SHF:s Riks. 
11.16 Lokalavdelningen har samma registrator som SHF:s Riks. 
11.17 Lokalavdelningen skall planera för verksamhet i sitt område, så som till exempel utställningar, träffar och övriga event m.m. 
11.18 Lokalavdelningen utformar själva sin verksamhet, ge ut informationsblad, medlemsblad, utställningar m.m. så länge det inte strider mot SHF:s Riks stadgar och regler. 
11.19 Lokalavdelningen skall årligen redovisa verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning på SHF:s Riks årsmöte. 
11.20 Två sidor i Svenska Gnagbladet skall avvaras till lokalavdelningen. 

ÄNDRING AV STADGAR 
11.21 SHF:s Riks årsmöte äger frågan om stadgeändring. Se § 14. 
11.22 Lokalavdelningen kan aldrig på eget årsmöte ändra stadgar.

UTESLUTNING/VARNING 
11.23 Vid uteslutning av medlem/styrelsemedlem gäller samma som i § 4.
11.24 Vid tvist t.ex mellan medlem och lokalavdelningens styrelse kan SHF:s Riks kliva in och avgöra frågan. 
11.25 Lokalavdelning har rätt att dela ut varning till medlem i avdelningen.
11.26 Den/de berörda vid en varning skall ha rätt att yttra/överklaga innan beslut fattas. 
11.27 Varning/uteslutning kan tidsbegränsas. 
11.28 Vid misstanke eller konstaterad misskötsel/vanvårdsfall har lokalavdelning plikt att anmäla till SHF:s Riks. Detta för att medlemmen även innehar medlemskap i SHF:s Riks. 

UPPLÖSANDE AV LOKALAVDELNING 
11.29 Vid en lokalavdelnings upplösande skall befintliga tillgångar tillfalla SHF:s Riks. 
11.30 Lokalavdelningen upplöses efter skriftlig begäran till SHF:s Riks.
11.31 SHF:s Riks årsmöte kan upplösa lokalavdelning som brutit mot stadgar, regler eller anvisningar för föreningens praktiska arbete. 

UTSTÄLLNINGAR 
11.32 Lokalavdelningen har rätt att arrangera utställningar. 
11.33 Lokalavdelningen har rätt att nyttja SHF:s Riks anmälningssystem.
11.34 Lokalavdelningen skall i samråd med huvuddomare och domaransvarig välja domare men skall använda sig av SHF:s Riks prioriteringslista för domare. Se officiella Domarhandboken. 
11.35 Om utställning skall anordnas skall medgivande finnas från SHF:s Riks. 

§ 12 SEKTIONER 
SHF:s Riks sektioner för guldhamster, dvärghamster och gerbil. 

ANSÖKAN OM BILDANDE 
12.1 Sektion kan bildas av medlem och registrerad uppfödare i SHF:s Riks. 
12.2 Ansökan skall ske skriftligen till SHF:s Riks som beslutar om bildandet. 

MÖTEN 
12.3 Sektionen skall avhålla protokollförda möten. Protokollen skickas till SHF:s Riks sekreterare.
12.4 Inbjudan till möten skall ut på SHF:s Riks hemsida, men kan även meddelas i/på medlemstidning och andra officiella kanaler.
 
EKONOMI 
12.5 Sektion har rätt att ha egen ekonomi för utställning, domare och priser. 

VERKSAMHET 
12.6 Sektionen har lika rätt till stamboken som SHF:s Riks. 
12.7 Sektionen har samma registrator som SHF:s Riks. 
12.8 Sektionen skall planera för verksamhet i sitt område, så som utställningar, träffar och övriga event m.m. 
12.9 Sektionen kan utöver det själva utforma sin verksamhet, ge ut informationsblad, medlemsblad, utställningar m.m. så länge det inte strider mot SHF:s Riks stadgar och regler. 
12.10 Två sidor i Svenska Gnagbladet skall avvaras till sektionen. 
12.11 Sektionen skall årligen redovisa verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning på SHF:s Riks årsmöte. 

UPPLÖSANDE AV SEKTION 
12.12 Vid en sektions upplösande skall befintliga tillgångar tillfalla SHF:s Riks. 
12.13 Sektionen upplöses efter skriftlig begäran till SHF:s Riks. 
12.14 SHF:s Riks årsmöte kan upplösa sektion som brutit mot stadgar, regler eller anvisningar för föreningens praktiska arbete. 
12.15 En sektion som i efterhand fått minskat antal medlemmar behöver ej upplösas. 

§ 13 SJUKFOND 
13.1 Det ligger i föreningens intresse att få en breddad kunskap om missbildningar, genetiskt ärftliga sjukdomar, defekter och andra relevanta sjukdomar samt att kunna kartlägga eventuell smitta. 
13.2 Föreningens sjukfond kan ge medlemmar i föreningen ekonomiskt stöd för att följa upp detta genom t.ex obduktion, provtagning m.m. 
13.3 Ansökan om bidrag ur fonden skall lämnas till sekreteraren. 
Styrelsen tar då ett beslut om ansökan beviljas eller ej. 
13.4 Sjukfonden är medlemmarnas pengar och fördelas för allas intresse, därför skall antalet bidrag ur fonden begränsas. 

§ 14 ÄNDRINGAR AV STADGAR
14.1 För ändring av stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöte med minst 4 veckors mellanrum, med enkel majoritet. 
14.2 Kallelse till årsmöte för ändring av stadgar skall utgå minst 3 veckor i förväg, via e-post till medlemmar samt annonseras på föreningens hemsida. 
14.3 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen genom att skicka in en motion/proposition. 
14.4 Förslag till ändringar av stadgar skall anges i kallelse till årsmötet. 
14.5 Styrelsen är sammankallande för årsmöte. 

§ 15 TOLKNING AV STADGAR 
15.1 Uppstår tvekan om tolkningen av stadgarna, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. 
15.2 I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

§ 16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
16.1 Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten/extra årsmöte med 2/3 röstmajoritet. 
16.2 Ärendet skall anges i särskild punkt på dagordningen. 
16.3 Föreningens tillgångar skall vid upplösning anvisas för ändamål inom WWF.

mVTb4BWg_edited.jpg
bottom of page